Mano inicijuotą peticiją pasirašė daugiau kaip pustrečio tūkstančio gyventojų. Iškastinių mineralų uolienų perdirbimo įmonės Alytuje neturi būti

Petras Valiūnas.Mano inicijuotą peticiją pasirašė daugiau kaip pustrečio tūkstančio gyventojų. Iškastinių mineralinių uolienų perdirbimo įmonės Alytuje neturi būti

2020 08 06
Taip ga­liu pa­sa­ky­ti drą­siai, nes, su­ži­no­jęs apie Aly­tu­je, Pra­mo­nės ra­jo­ne, ke­ti­na­mą kur­ti iš­kas­ti­nių mi­ne­ra­li­nių uo­lie­nų
per­dir­bi­mo įmo­nę, ge­gu­žės pa­bai­go­je pir­mas iš po­li­ti­kų ini­ci­ja­vau pe­ti­ci­ją, ku­ri ad­re­suo­ta Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jai, Ap­lin­kos ap­sau­gos agen­tū­rai, Na­cio­na­li­niam vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­trui, Aly­taus prieš­gais­ri­nei gel­bė­ji­mo tar­ny­bai ir mies­to
sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai. Toms ins­ti­tu­ci­joms, nuo ku­rių ir pri­klau­so, ar ši ga­myk­la pra­dės veik­lą Aly­tu­je.

Pe­ti­ci­ją, ku­ria ne­su­tin­ka­ma su to­kia nau­ja įmo­ne, pa­si­ra­šė 2 tūkst. 560 gy­ven­to­jų: be­veik 700 – po elek­tro­ni­niu, di­džio­ji
da­lis – po ra­šy­ti­niu va­rian­tu.

O ją ini­ci­ja­vau ga­vęs daug gy­ven­to­jų ir ša­lia nu­ma­to­mos kur­ti nau­jos ga­myk­los vei­kian­čių įmo­nių dar­buo­to­jų
nu­si­skun­di­mų ir as­me­niš­kai su­si­pa­ži­nęs su gau­tais ofi­cia­liais do­ku­men­tais bei įsi­klau­sęs į kal­bin­tų ne­pri­klau­so­mų
spe­cia­lis­tų
nuo­gąs­ta­vi­mus.

Esu įsi­ti­ki­nęs, kad žmo­nių ne­ri­mas dėl iš­kas­ti­nių mi­ne­ra­li­nių uo­lie­nų per­dir­bė­jų bū­si­mos veik­los yra pa­grįs­tas. Juk
ga­my­bo­je bus nau­do­ja­mos ag­re­sy­vios ap­lin­kai ir žmo­gaus svei­ka­tai che­mi­nės me­džia­gos, pa­vyz­džiui, sie­ros, azo­to
rūgš­tys, nat­rio hid­rok­si­das, van­de­ni­lio pe­rok­si­das.

Jų per me­tus bus su­nau­do­ja­ma ne šim­tai, bet tūks­tan­čiai, de­šim­tys tūks­tan­čių to­nų, kai ku­rios tūks­tan­čiais to­nų bus
lai­ko­mos re­zer­vu­a­ruo­se. Ne­to­li nau­jos įmo­nės – dau­gia­bu­čiai gy­ve­na­mie­ji na­mai, Gul­by­nės van­dens tel­ki­nys, vei­kia daug ver­slo sub­jek­tų su dau­giau nei tūks­tan­čiu dar­buo­to­jų.

Per pa­rą į nau­ją ga­myk­lą ža­lia­vą tu­rė­tų vež­ti apie 15 sun­kias­vo­rių au­to­mo­bi­lių, dar bū­tų ga­be­na­mos ir ki­tos me­džia­gos, tad iš vi­so per pa­rą į ją tu­rė­tų at­vyk­ti apie 55 sun­kias­vo­res trans­por­to prie­mo­nes. To­kio trans­por­to, ir dar ve­žan­čio
pa­vo­jin­gus kro­vi­nius, su­in­ten­sy­vė­ji­mą pa­jus­tų ne tik Aly­taus mies­to, ypač Pu­ti­nų mik­ro­ra­jo­no, bet ir Aly­taus ra­jo­no
gy­ven­to­jai.

To­dėl dau­giau kaip pus­tre­čio tūks­tan­čio gy­ven­to­jų, pa­si­ra­šiu­sių po pe­ti­ci­ja, aiš­kiai pa­sa­kė: iš­kas­ti­nių mi­ne­ra­li­nių uo­lie­nų per­dir­bi­mo įmo­nės šio­je Aly­taus vie­to­je ne­tu­ri bū­ti.

Aly­tiš­kių ma­ny­mu, sek­ti­nas pa­vyz­dys yra ben­dro­vė „Vi­ta Bal­tic In­ter­na­tio­nal“, ku­ri žen­kliai ma­žiau pa­vo­jin­ga, bet įsi­kū­rė už mies­to ri­bos. Tai ro­do aukš­tą įmo­nės sa­vi­nin­kų ir va­do­vų at­sa­ko­my­bės ly­gį. Juk nie­kas nė­ra ga­ran­tuo­tas, kad gais­ro
„Eko­lo­gis­ti­ko­je“ at­ve­jis ne­pa­si­kar­tos, gal­būt net su dar liūd­nes­nė­mis pa­sek­mė­mis.

Da­bar pa­na­šią pe­ti­ci­ją ban­do or­ga­ni­zuo­ti ki­ti po­li­ti­kai, bet ma­no ini­ci­juo­ta jau pa­sie­kė kai ku­rias mi­nė­tas ins­ti­tu­ci­jas,
ku­rioms ji bu­vo ad­re­suo­ta ir yra pri­im­ta. Dar keis­čiau aly­tiš­kiams at­ro­do, jog tai da­ran­tys po­li­ti­kai, nuo ku­rių iš da­lies
pri­klau­so bū­ti ar ne­bū­ti mi­nė­tai ga­myk­lai Aly­tu­je, yra tos pa­čios So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos na­riai kaip ir Aly­taus mies­to
me­ras. O tai ke­lia pa­grįs­tas abe­jo­nes dėl jų vyk­do­mos ak­ci­jos nuo­šir­du­mo jau ne tik man.

Šian­dien ga­liu pa­sa­ky­ti, kad keis­tai at­ro­do gau­tas at­sa­ky­mas iš Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės Pe­ti­ci­jų ko­mi­si­jos. Ji ma­no ini­ci­juo­tos pe­ti­ci­jos ne­pri­pa­ži­no to­kiu do­ku­men­tu, nes dėl nau­jos įmo­nės at­si­ra­di­mo at­lie­ka­mo po­vei­kio ap­lin­kai ver­ti­ni­mo ne­va ne­rei­kia keis­ti tei­sės ak­tų.

Si­tu­a­ci­ja tie­siog įdo­mi, – vi­siš­kai ne­at­kreip­tas dė­me­sys į pa­grįs­tus ke­lių tūks­tan­čių žmo­nių nuo­gąs­ta­vi­mus ir
rei­ka­la­vi­mus.

Su­pran­tu gau­tus at­sa­ky­mus iš Na­cio­na­li­nio vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro, Aly­taus prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos. Dar nė­ra gau­ta nau­jos ga­myk­los po­vei­kio ap­lin­kai ver­ti­ni­mo ata­skai­tos, ją ga­vus, bus ati­džiai iš­nag­ri­nė­ta pa­gal pri­skir­tas
kom­pe­ten­ci­jas.

Šios ata­skai­tos teik­ti ne­sku­ba­ma, nes, bir­že­lio pra­džio­je su ja su­pa­žin­di­nus vi­suo­me­nę, ne tik vi­suo­me­nei, bet ir
spe­cia­lis­tams iš­ki­lo daug ne­aiš­ku­mų dėl nau­jos įmo­nės ke­lia­mo pa­vo­jaus ap­lin­kai ir žmo­nių svei­ka­tai. Kel­ti ma­no
ini­ci­juo­to­je pe­ti­ci­jo­je klau­si­mai iki šiol ne­at­sa­ky­ti.

Raš­tu krei­piau­si į Sei­mo Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tą, kar­tu pa­tei­kiau gy­ven­to­jų pa­ra­šus po ra­šy­ti­niu pe­ti­ci­jos va­rian­tu.
Ti­kiuo­si, kad čia bus iš­girs­ta ir įver­tin­ta gy­ven­to­jų iš­sa­ky­ta po­zi­ci­ja.

La­bai keis­ti kai ku­rių che­mi­kų moks­li­nin­kų vie­ši pa­si­sa­ky­mai, pa­lai­kan­tys iš­kas­ti­nių mi­ne­ra­li­nių uo­lie­nų per­dir­bi­mo ga­myk­los kū­ri­mą Aly­tu­je. At­seit čia nie­ko bai­saus, jei bus pai­so­ma vi­sų rei­ka­la­vi­mų. Tik­rai ne­at­mes­ti­na, kad to­kie
moks­li­nin­kų pa­reiš­ki­mai ga­li bū­ti pa­veik­ti bū­si­mos ga­myk­los ini­cia­to­rių, ypač ži­nant, jog bent da­lis jų už­si­me­na apie
są­sa­jas ku­riant ga­my­bos bū­dą.

Man che­mi­kai prak­ti­kai yra ne kar­tą pa­tvir­ti­nę kai ku­rių nau­jo­je ga­myk­lo­je nu­ma­to­mų nau­do­ti che­mi­nių me­džia­gų, ypač sie­ros ir azo­to rūgš­čių, pa­vo­jin­gu­mą ne tik ga­my­bo­je, bet ir jas per­ve­žant. Ir ma­no kal­bin­tiems spe­cia­lis­tams, ir ša­lia
dir­ban­čių įmo­nių dar­buo­to­jams ne­ri­mą ypač ke­lia pa­vo­jin­gų me­džia­gų sau­go­ji­mas di­de­liais kie­kiais san­ty­ki­nai ne­di­de­lė­se pa­tal­po­se ša­lia ga­my­bos li­ni­jų.

Esu įsi­ti­ki­nęs, kad ma­no lai­ku ini­ci­juo­ta pe­ti­ci­ja, ku­ria ne­su­tin­ka­ma su mi­nė­tos įmo­nės at­si­ra­di­mu Aly­tu­je, Pra­mo­nės
gat­vė­je, pri­stab­dė, o gal ir vi­siš­kai su­stab­dė jos stei­gi­mui bū­ti­nus pro­ce­sus.

Aš su­pran­tu, kad aly­tiš­kiams rei­kia nau­jų dar­bo vie­tų, bet ar pa­vo­jų ap­lin­kai ir žmo­nių svei­ka­tai ke­lian­čio­je ga­myk­lo­je?

Ra­šant šias ei­lu­tes ma­ne pa­sie­kė in­for­ma­ci­ja, kad nei pa­ti ga­myk­lą no­rin­ti steig­ti ben­dro­vė „MS LT01“, nei po­vei­kio
ap­lin­kai ver­ti­ni­mo ata­skai­tą ren­gu­si įmo­nė veik­los lei­di­mus iš­duo­dan­čiai Ap­lin­kos ap­sau­gos agen­tū­rai ne­pa­tei­kė pra­šy­mo nag­ri­nė­ti mi­nė­tą ata­skai­tą.

Ma­no ver­ti­ni­mu, tai ro­do ar­ba rim­tus trū­ku­mus ir su­vo­ki­mą, kad lei­di­mas, esant to­kiam vi­suo­me­nės pa­si­prie­ši­ni­mui,
ne­bus iš­duo­tas, ar­ba lau­kia­ma nau­jos Sei­mo su­dė­ties. Gal­būt ti­ki­ma­si, kad Aly­taus mies­te ir ra­jo­ne ga­li at­si­ras­ti
kan­di­da­tų, ku­rie bus la­biau su­kal­ba­mi ir pa­lai­kys pla­nus kur­ti mi­nė­tą ga­myk­lą.

Aš tik dar kar­tą ga­liu pa­tvir­tin­ti sa­vo nuo­sta­tą, kad, ne­pai­sant to, jog esu už ver­slo plėt­rą, ne­su ša­li­nin­kas dėl ke­le­to, ar
ge­riau­siu at­ve­ju – ke­lių de­šim­čių, dar­bo vie­tų at­si­ra­di­mo ga­li­mai pa­vo­jin­go­je ga­myk­lo­je įkai­tu pa­verčiant vi­są Aly­tų.

Politinė reklama.

Straipsnis publikuotas Alytaus krašto laikraštyje (Bus ap­mo­kė­ta iš Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos rin­ki­mų są­skai­tos. Užs. Nr. 20-013.)