Moderni mokykla – tai mokykla, kurioje dera ir tradicinis, ir inovatyvus, su skaitmeninėmis metodikomis susietas mokymas.

Aušra Papirtienė. Mano politinėje vizijoje – geresnė mokyklų ateitis

2020 10 08

Mano politinės veiklos sritys – švietimas, socialinė politika, socialinis dialogas, lietuvių kalba ir lietuvybė. Ir kiekvienoje iš šių sričių tikrai padariau daug darbų. Švietimas, o ypač palankių mokytojų darbo sąlygų kūrimas, nuoseklus pedagogų atlyginimų didinimas, mokyklų savarankiškumo ir vadybos stiprinimas, yra vienas iš svarbiausių mano politinės veiklos prioritetų.

Švietimo srityje individualiai ir grupėje parengėme 18 įstatymų projektų. Iš jų 8 teisės aktai, kurių esu vienintelė arba viena iš pagrindinių rengėjų. Individualiai ir su kolegomis pateikėme ir 42 pasiūlymus teisės aktams. Nuo savo kadencijos pradžios nuosekliai, drauge su komanda Seime ir bendradarbiaudama su švietimo profesinėmis sąjungomis, dirbau, kad būtų įgyvendintas rinkiminis pažadas – įvestas etatinis mokytojų darbo apmokėjimas. Prisidėjau ir prie to, kad būtų panaikinta ydinga švietimo įstaigų finansavimo tvarka – mokyklų bendruomenes tarpusavyje supriešinęs „mokinio krepšelis“. Mokyklas imta finansuoti pagal „klasės krepšelio“ principą. Mano į biudžetą teikti pasiūlymai, visas kelerių metų darbas dėl ikimokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų darbo užmokesčio didinimo sėkmingai baigtas Vyriausybės ir švietimo profesinių sąjungų susitarimu – nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. šių pedagogų atlyginimus sulyginti su bendrojo ugdymo mokytojų algomis. Tam biudžete buvo skirti pinigai. Buvau viena iš nedaugelio šio Seimo narių, besirūpinanti mokyklų vadovų darbo sąlygomis, jų motyvacijos ir lyderystės skatinimu.

Vykdydama parlamentinę kontrolę padėjau užtikrinti, kad būtų laikomasi esminio valdžios susitarimo su šalies pedagogų bendruomene – Lietuvos švietimo ir mokslo šakos kolektyvinės sutarties. Galėčiau dar daug darbų švietimui išvardinti, bet prašėte apibūdinti trumpai. Tiesa, per šiuos ketverius metus pavyko išsaugoti nuo skubotos reorganizacijos (kitaip tariant – sunaikinimo) mažiausiai tris įvairių tipų mokyklas, kurios sėkmingai veikia iki šiol.

Pradėję nuo pedagogų atlyginimų didinimo, jų darbo apmokėjimo sistemos sutvarkymo, tvaresnio mokyklų finansavimo modelio įgyvendinimo, mes privalome siekti, kad vis labiau augtų ugdymo kokybė, didėtų mokinių pasiekimai ir pagaliau visos Lietuvos mokyklos taptų geromis. Tad mano politinėje vizijoje yra geresnė mokyklų ateitis. Kaip aš regiu tą geresnę Lietuvos mokyklų ateitį? Mano vizija susideda iš keturių dalių: įtrauki mokykla, gera mokykla, savarankiška ir demokratiška mokykla, moderni mokykla.

Įtrauki mokykla – tai mokykla visiems, kur kiekvienas atranda save, o ugdymo procesas, edukacinės ir visos kitos mokyklos erdvės yra pritaikytos įvairių poreikių turintiems vaikams ir jaunuoliams. Pati įvairiausia švietimo pagalba yra visada pasiekiama kiekvienam mokyklinės bendruomenės nariui. Pagarbūs tarpusavio santykiai. Netolerancija patyčioms. Jokios diskriminacijos.

Gera mokykla – tai mokykla, kurioje kiekvienam sudarytos palankios sąlygos pasiekti vis didesnę asmeninę pažangą, save pažinti, ugdytis, save išreikšti ir save kurti kaip brandžią savarankišką asmenybę. Čia prasideda kiekvieno sėkmės istorija ir suteikiamas kuo didesnis įvairių kompetencijų pagrindas tolesniam gyvenimui mūsų nuolat besikeičiančiame pasaulyje. Tokioje mokykloje pedagogams sudarytos pačios geriausios sąlygos dirbti savo mėgstamą darbą ir tobulėti.

Savarankiška ir demokratiška mokykla – tai mokykla, kurioje nėra baimės, vyrauja pagarbi, pasitikėjimo ir tarimosi kultūra, tarpusavio susitarimais ir taisyklėmis, savarankiškumu, bendradarbiavimu grįsti santykiai ir valdymo modelis. Visi mokyklos bendruomenės nariai susitaria, kokių tikslų sieks ir prisiima atsakomybę už rezultatus. Tokioje mokykloje – kuo mažiau kontrolės iš išorės, dar labiau supaprastintos administravimo procedūros. Veikia stipri ir aktyvi savivalda.

Moderni mokykla – tai mokykla, kurioje dera ir tradicinis, ir inovatyvus, su skaitmeninėmis metodikomis susietas mokymas, ir mokymasis klasėse, ir kitose erdvėse mokykloje bei už mokyklos ribų, ir nuotolinis mokymas. Nuolat atnaujinamos informacinės ir komunikacinės technologijos, ugdymo procese taikomas dirbtinis intelektas. Moderniomis mokymo ir mokymosi priemonėmis aprūpintos individualios darbo vietos mokytojams ir mokiniams.

Ir visos šios mokyklos – viename! Štai tokias mokyklas Lietuvoje ir norėčiau matyti. Norėčiau, kad šią viziją mums pavyktų įgyvendinti. To mums visiems ir linkiu.