Pir­mi­nin­kas R.Kar­baus­kis taip pat re­ko­men­da­vo R.Šar­knic­kui da­ly­vau­ti mies­to me­ro rin­ki­muo­se, nes aly­tiš­kiai pa­ma­tė, kad Sei­mo na­rys są­ži­nin­gai tar­nau­ja aly­tiš­kiams, nie­ka­da ne­at­si­sa­ko pa­dė­ti, yra nuo­šir­dus, įga­vo daug pa­tir­ties, nuo­lat dir­ba su pra­mo­nės kom­pa­ni­jo­mis, ben­druo­me­nė­mis, įstai­go­mis.

Aly­tu­je lan­kė­si Ra­mū­nas Kar­baus­kis ir Au­re­li­jus Ve­ry­ga: „Li­kom vie­na par­ti­ja su ver­ty­bė­mis“

2021 12 30

Gruo­džio 17 die­ną Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je vy­ko ant­ra­sis Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) narių susitikimas bei prieš­ka­lė­di­nis kon­cer­tas. Bu­vo kal­bė­ta apie ar­tė­jan­čius vie­tos sa­vi­val­dos rin­ki­mus, aplo­dis­mentais pa­ly­dė­tas siū­ly­mas sky­riaus pir­mi­nin­kui, Sei­mo na­riui Ro­ber­tui Šar­knic­kui da­ly­vau­ti me­ro rin­ki­muo­se. Apie Sei­mo na­rio spren­di­mą da­ly­vau­ti me­ro rin­ki­muo­se bus pra­neš­ta vė­liau.

Sky­rius per šiuos me­tus la­bai iš­au­go, džiau­gia­mės, kad ne­bu­vo nė vie­no, per­ėju­sio į ki­tas par­ti­jas – gruodį į skyrių pri­im­ta dar ke­tu­rio­li­ka nau­jų na­rių. Džiau­gia­mės, kad mū­sų pro­gra­ma ir ide­o­lo­gi­ja pri­im­ti­na vis dau­giau aly­tiš­kių. Mū­sų yra jau ar­ti šim­to na­rių.

Nors me­tai bu­vo su­dė­tin­gi vi­sam pa­sau­liui, ta­čiau dė­me­sys ir pa­gal­ba aly­tiš­kiams vi­sa­da bu­vo tei­kia­ma. LVŽS mies­to sky­riaus val­dy­ba ir ta­ry­bos na­riai Dmit­ri­jus Ka­čiu­ri­nas bei Val­das Rač­kaus­kas dė­ko­ja mies­te­lė­nams už ben­dra­dar­bia­vi­mą ir idė­jų siū­ly­mus.

Su­sitikime Šau­lių na­muo­se da­ly­va­vo ir ger­bia­mi są­jun­gos sve­čiai, tarp ku­rių ir LVŽS pir­mi­nin­kas Ra­mū­nas Kar­baus­kis. Jis at­krei­pė dė­me­sį, kad Lie­tu­vo­je ne­be­li­ko nė vie­nos par­ti­jos, ku­ri bū­tų tra­di­ci­nių šei­mų pu­sė­je, jų tie­siog ne­be­li­ko. Iš­ki­lo grės­mė Lie­tu­vai ne­tek­ti mi­li­jar­dų, dėl ku­rių mes, vals­tie­čiai, ga­lė­jo­me kel­ti vi­siems at­ly­gi­ni­mus, pen­si­jas, vai­ko pi­ni­gus, stip­rin­ti in­ves­ti­ci­jas ir kt.

Pir­mi­nin­kas R.Kar­baus­kis taip pat re­ko­men­da­vo R.Šar­knic­kui da­ly­vau­ti mies­to me­ro rin­ki­muo­se, nes aly­tiš­kiai pa­ma­tė, kad Sei­mo na­rys są­ži­nin­gai tar­nau­ja aly­tiš­kiams, nie­ka­da ne­at­si­sa­ko pa­dė­ti, yra nuo­šir­dus, įga­vo daug pa­tir­ties, nuo­lat dir­ba su pra­mo­nės kom­pa­ni­jo­mis, ben­druo­me­nė­mis, įstai­go­mis.

Pa­si­sa­kė ir par­ti­jos nau­jai iš­rink­tas vi­ce­pir­mi­nin­kas Au­re­li­jus Ve­ry­ga: „Ne LVŽS pa­va­di­ni­mas mus pa­da­ro žy­mius, o mes pa­da­ro­me pa­va­di­ni­mą ži­no­mą ar­ba jį su­ga­di­na­me. LVŽS bū­nant val­dan­čia par­ti­ja nei pa­va­di­ni­mas, nei veik­los or­ga­ni­za­vi­mas nie­kam ne­truk­dė. Par­ti­ja sto­ja į tam tik­rą ver­ty­bi­nę po­zi­ci­ją, kai nuo­lat kal­ba­ma apie tai, jog rei­kia eli­mi­nuo­ti ly­čių są­vo­ką, de­val­vuo­ti šei­mos ins­ti­tu­ci­ją, le­ga­li­zuo­ti nar­ko­ti­kus, li­be­ra­li­zuo­ti al­ko­ho­lio pre­ky­bą, men­kin­ti kal­bą ir t. t.

To­kie „iš­ėji­mai“ la­bai ge­ra pro­ga nu­kreip­ti dė­me­sį nuo tik­rų­jų ša­lies pro­ble­mų. Nes kad ir ko­kios di­de­lės bū­tų LVŽS „pro­ble­mos“, jos tu­ri la­bai ne­di­de­lę įta­ką da­bar ša­ly­je be­si­klos­tan­čiai la­bai re­a­liai Vy­riau­sy­bės kri­zei bei kar­di­na­liems ne­su­ta­ri­mams TS-LKD vi­du­je: ne­be­ži­no­ma, ką da­ry­ti su Bal­ta­ru­si­jos trą­šų is­to­ri­ja, prem­je­rės li­ki­mas, Al­ko­ho­lio kon­tro­lės įsta­ty­mo pa­tai­sos, part­ne­rys­tės ar nar­ko­ti­kų dek­ri­mi­na­li­za­vi­mas. LVŽS vi­sai šiai kri­zei yra pui­ki dū­mų už­dan­ga.

Tuo tar­pu ki­tų par­ti­jų pa­bė­gė­liai, tarp ku­rių yra ir me­rų, nė­ra įvar­di­ja­mi kaip par­ti­jų by­rė­ji­mas. Ban­do­ma kal­bė­ti tik apie šlo­vin­gą vals­tie­čių ga­lą.

O aš tik pri­min­siu liau­dies iš­min­tį, ku­ri by­lo­ja, jog be lai­ko kaž­ką „pa­lai­do­jus“, tai kaip tik ga­li reikš­ti dar il­gą gy­ve­ni­mą.“

„Esu dė­kin­gas LVŽS na­riams už pa­si­ti­kė­ji­mą ir di­džiuo­juo­si, kad mū­sų są­jun­ga iš­ti­ki­mai ir at­kak­liai ei­na tra­di­ci­nių ver­ty­bių gy­ni­mo ke­liu, ma­to vals­ty­bės rai­dą“,– sa­kė R.Kar­baus­kis.

Aly­taus mies­to sky­riaus pir­mi­nin­kas R.Šar­knic­kas pa­si­džiau­gė iš­au­gu­sio­mis sky­riaus gre­to­mis, pa­lin­kė­jo vi­siems ne­su­sto­ti, dirb­ti aly­tiš­kiams. Esa­me jiems rei­ka­lin­gi, po­li­ti­nė kul­tū­ra stip­riai su­svy­ra­vo mies­to val­dan­čių­jų gre­to­se. Žmo­nės vis dau­giau yra nu­si­vy­lę.

Gra­žių at­ei­nan­čių vil­tin­gų Nau­jų­jų me­tų jau­ni­mui, sen­jo­rams, kul­tū­ros, švie­ti­mo, me­di­ci­nos, spor­to dar­buo­to­jams, ver­slo įmo­nėms, vi­siems, bū­ki­te svei­ki!

Re­mian­čius mū­sų pro­gra­mą, idė­jas kvie­čia­me tap­ti LVŽS Aly­taus mies­to na­riais, tą ga­li­ma pa­da­ry­ti už­pil­džius an­ke­tą www.lvzs.lt

Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos Aly­taus mies­to sky­rius