2009-02-05 | Ramūnas Karbauskis: partijai reikia pokyčių

Mieli bičiuliai, kolegos,

     Praėjo metai nuo mano paskutinio laiško LVLS nariams, kuriame bandžiau išdėstyti padėties vertinimus bei pasiūlymus.
     Daugeliui Jūsų buvo nesuprantamas mano pasitraukimas iš LVLS, bet tai buvo vienintelė galimybė pasitarnauti LVLS ateičiai. Prieš keletą metų esu pasitraukęs iš LVLS partijos pirmininko pareigų galvodamas, jog tas žingsnis padės partijai. Prieš metus teko trauktis iš partijos vadovaujantis tais pačiais motyvais – maniau, jog partija vedama tuo keliu, kuris gali baigtis pralaimėjimu Seimo rinkimuose. Pasitraukdamas iš LVLS dešimtims tarybos, valdybos narių pasakiau, kad tikrai sugrįšiu, jei visgi pasirodys, jog po rinkimų LVLS būtini pokyčiai.
     Tačiau šis laiškas neskirtas kalbėti apie padarytas klaidas, kaltininkus ir pan. - klaidų padarome mes visi ir aš jų esu padaręs tikrai nemažai. Svarbiausia išmokti realiai vertinti tai, kas įvyko ir bandyti tų klaidų nekartoti, pasistengti rasti teisingą kelią.
     Vasario 28 dieną įvyks neeilinis partijos suvažiavimas. Jei susirinkę LVLS delegatai nenuspręs kitaip, suvažiavimas išrinks naują LVLS vadovybę. Turime šansą pabandyti pertvarkyti partijos struktūras, vadovybę ir dirbti, siekdami sėkmingai pasirodyti artėjančiuose visų lygių rinkimuose. Nesiekiu nei asmeninio revanšo, nesiveržiu į partijos vadovus, tačiau manau, jog privalau prisiimti atsakomybę už permainas partijoje. Todėl nusprendžiau kandidatuoti į partijos pirmininko pareigas artėjančiame LVLS suvažiavime.
     Pirmas žingsnis pertvarkant partijos vidaus gyvenimo principus būtų galimybės LVLS nariams dalyvauti priimant partijai svarbius sprendimus užtikrinimas. Kiekvienas LVLS partijos narys turi turėti galimybę pareikšti savo nuomonę, pateikti savo siūlymus ar gauti atsakymus į kylančius klausimus. Tam turi būti panaudota pati prieinamiausia ir pigiausia priemonė – interneto ryšys.
     Kiekvienas partijos narys savo elektroninio pašto adresu turi gauti visą informaciją apie partinio gyvenimo aktualijas, kvietimus balsuoti partijos internetiniame puslapyje dėl įvairių aktualių problemų bei atsiųsti partijos sekretoriatui savo klausimus. Tiems, kurie nėra susikūrę savo elektroninio pašto dėžučių, šį darbą padaryti padės partijos sekretoriatas. Taip tarp visų mūsų atsirastų nepertraukiamas, efektyvus ir – svarbiausia - operatyvus ryšys. Kaip tai paveiks bendravimą partijoje, nesunku įsivaizduoti: partijos vadovybei, Seimo nariams tereikės suformuluoti sekretoriatui aktualius klausimus, pateikti svarbią informaciją ir ji nedelsiant pasieks kiekvieną Jūsų asmeniškai. Partijos rinkiminių sąrašų reitingavimas, vidiniai partijos referendumai, apklausos, turėtų tapti įprastu LVLS gyvenimo reiškiniu. Esu įsitikinęs, kad šiandien mums labiausiai trūksta betarpiško ryšio, noro kartu spręsti kylančias problemas bei siekti užsibrėžtų tikslų.
     Kandidatuoju į LVLS pirmininko pareigas artimiausiems partijos kolegoms aiškiai pasakęs, jog visi turėsime išmokti dalyvauti sprendimų priėmime ir dalintis atsakomybe. Šiandien LVLS yra tiek daug narių, turinčių pakankamai kompetencijos, patirties, idėjų, jog visa tai reikia stengtis pajungti mūsų bendram reikalui. Mes privalome perdalinti kūrybinį krūvį tarp visų partijos narių, kad idėjų generacija, veiklos iniciatyva neliktų tik partijos vadovybės, valdybos ir skyrių vadovų reikalas.
     Daug laiko ir bereikalingų ginčų pareikalavo diskusijos dėl etatinių partijos darbuotojų būtinumo. Šiandien partijos finansinė situacija neleidžia rinktis, tačiau akivaizdu, jog išlaikyti etatinius darbuotojus ir jiems nevadovauti, neformuluoti užduočių, neanalizuoti rezultatų nėra protingas sprendimas. Partija turi siekti turėti etatinį sekretoriatą, koordinatorius, etatinius sekretorius skyriuose, bet tai partijai naudinga bus tik tada, kada kiekvienas partijos narys, jau nekalbant apie etatinius darbuotojus, supras, kokie vieno ar kito sprendimo motyvai, tikslai, koks jo vaidmuo to sprendimo įgyvendinime. Manau, jog tai šiandien yra didžiausias LVLS stiprėjimo ir augimo rezervas. Jei partija dalyvauja rinkimuose, juose turi dalyvauti visi partijos nariai. Kiekvienas - su savo užduotimi, vaidmeniu, atsakomybe. Ne rinkiminiais lozungais mes turime įrodinėti sau ir kitiems, jog „kartu mes galime", pirmiausia privalome tikėti tuo, ko siekiame, o pasiekę nuosekliai vykdyti, ką esame pažadėję. Netoleruotina įsigalėjusi tvarka, kai prieš rinkimus partija aplimpa laikinais rinkiminio sąrašo dalyviais. Nesvarbu, koks mokslinis laipsnis ar pareigos priklausytų vienam ar kitam piliečiui. Jeigu toks asmuo nėra partijos narys, savo darbu užsitarnavęs partiečių pagarbą ir palaikymą, jam negali būti teikiama pirmenybė prieš ilgamečius LVLS narius, kad ir neturinčius mokslinių laipsnių ar įspūdingų pareigų. Susidaro įspūdis, kad stengiamės atrodyti kitokiais, nei iš tiesų esame. Kai partijos narių daugumą sudaro žemdirbiai, kaimo žmonės, o rinkimų sąrašuose jiems vieta atsiranda tik penktoje dešimtyje, daugumai rinkėjų kyla logiškas klausimas, ar tai LVLS rinkiminis sąrašas?!
     Politikoje labai sunku būti principingais, nes politinės, valdininkiškos karjeros daug lengviau pasiekti veidmainiaujant ir bandant įtikti. Jūs, mano mieli bičiuliai (kurių didelę dalį aš pats agitavau stoti į LVLS), esate politikai, kuriems idėjinis, socialinis, kultūrinis bendrumas yra svarbesnis už naudą būti partijoje. Jei konservatoriai ar socialdemokratai gali pasigirti turintys lojalių rinkėjų, tai LVLS gali pasigirti turinti pačius lojaliausius narius. Atkreipkite dėmesį, kas vyksta Socialliberalų partijoje po pralaimėtų rinkimų. Išsiskyrė trys srovės, ieškančios prieglobsčio kitose partijose bei bandančios užsitikrinti naudos garantijas. Tačiau man, kaip, manau, absoliučiai daugumai Jūsų, pralaimėti rinkimai netapo tragedija. Žinoma, pralaimėti apmaudu, tačiau didžiausia LVLS problema – ne pralaimėti rinkimai, o praraja tarp partijos vadovybės ir eilinių jos narių, kuriems būti valstiečiu liaudininku, jausti idėjinį bendrumą, kolektyvinę dvasią, galų gale džiaugtis galimybe pabūti kartu, yra buvimo LVLS motyvacija. Būtent dėl tų LVLS narių aš noriu atkurti tokią partinę demokratiją. Kai jausime vienas kito palaikymą ir paramą, tada pasieksime ir pergales rinkimuose. Esu įsitikinęs, jog išlikę vienintele Lietuvos politine jėga, kuriai valdžia nėra svarbiausias tikslas, mes tapsime patrauklūs daugeliui žmonių, ieškančių galimybių įgyvendinti savo idėjas, norinčių rasti draugų, bičiulių, sąjungininkų. Mums nereikia siekti dirbtinio LVLS narių skaičiaus padidėjimo. Tiesiog turime būti savimi ir žmonės patys ateis pas mus.
     Aš didžiuojuosi būdamas vienu iš Jūsų ir man būtų didelė garbė tapti LVLS pirmininku. Norėčiau vadovauti partijai, kurios viršūnėje būtų ne pirmininkas, valdyba ar taryba, o kiekvienas iš mūsų. Pristatau komandą, su kuria sieksiu įgyvendinti permainas LVLS ir, žinoma, prašau palaikyti ją balsuojant suvažiavime.
     Pirmasis vicepirmininkas - Bronis Ropė. Pavaduotojai: Antanas Baura, Andrejus Stančikas, Andrejus Štombergas, Juozas Bertašius, Rima Baškienė. Valdybos nariai: - Algis Žekas, Alfredas Pekeliūnas, Benius Rūtelionis, Bronius Markauskas, Genutė Staliūnienė, Jonas Jarutis, Jonas Vilionis, Laima Mogenienė, Rimantė Misiūnienė, Tomas Tomilinas, Virgilijus Pozingis, Viktoras Rinkevičius (sąrašas nėra baigtinis).
     Tuo atveju, jeigu remsite mano kandidatūrą į LVLS pirmininkus, norėčiau prašyti palaikyti mūsų komandos parengtą naują įstatų redakciją (čia dokumento projektas), pastabų laukiu elektroniniu paštu: jone.valciukiene@hansalaw.lt).
     Norėčiau paaiškinti vieną esminių pakeitimų naujoje siūlomoje įstatų redakcijoje. Kalbu apie valdybos rinkimą partijos suvažiavime. Kadangi partijos taryba realiai nėra renkama, o sudaroma iš partijos skyrių pirmininkų, valdybos narių, vadovybės, tai šiuo pasiūlymu siekiama partijos valdybos atsakomybę gerokai padidinti, ją renkant suvažiavime. Įvertinant partijos valdybos darbo apimtis ir tikslus, toks sprendimas tik sustiprins ryšį tarp partijos vadovybės ir eilinių partijos narių. Pažymėtina, kad numatyta tvarka, jog atsistatydinus ar kitaip pasitraukus pusei valdybos narių, neišvengiamai šaukiamas neeilinis partijos suvažiavimas, kuriame renkama nauja partijos vadovybė. Šis siūlymas yra svarbus siekiant išvengti galimo partijos pirmininko(ės) ar kelių jo/jos nuomonei pritariančių valdybos narių dominavimo prieš daugumą, turint galimybę nepalankius valdybos narius keisti partijos  tarybos sprendimu. Tuo atveju, jeigu partijos valdyboje nėra įmanoma rasti kompromisinių sprendimų ir valdybos daugumos nuomonė tampa opozicine partijos vadovybės nuomonei, problemos sprendimas priklausytų suvažiavimo, o ne tarybos kompetencijai. Mano įsitikinimu, tai priverstų partijos vadovybę kiekvienu ginčytinu, partijai svarbiu klausimu ieškoti atsakymo partijos narių tarpe per vidinius referendumus, apklausas ir tokiu būdu stiprinti partinę demokratiją LVLS viduje.
     Be to, siūloma iki dviejų metų sutrumpinti partijos renkamų valdymo organų kadenciją, nes suvažiavimai numatomi kas dveji metai, o galimybė pasitikrinti pasitikėjimą neturėtų gąsdinti. Tai sudarytų galimybę LVLS nariams efektyviau įtakoti pasikeitimus partijos vadovybėje bei siekti karjeros partijoje. Partija nėra Seimas ar savivaldybė, per dvejus metus dažniausiai įvyksta net dveji nacionalinio mąsto rinkimai, tad ir aptarimui, ir įvertinimui yra daugybė priežasčių. Naujoje įstatų redakcijoje siūloma atsisakyti praktikos, kai partijos komisijų pirmininkai automatiškai tapdavo partijos tarybos nariais. Tokiu būdu į partijos valdymo organus patekdavo visiškai nauji partijos nariai, neturintys deramos partinės veiklos patirties. Pvz., Vilniaus skyrius teoriškai taryboje galėdavo turėti iki 20 atstovų, tuo tarpu tokie dideli ir stiprūs skyriai kaip Jonavos, Panevėžio, Ukmergės rajonų (kaip, beje, ir visų kitų rajonų) - po vieną atstovą. Apibendrintai galima teigti, jog visi įstatų pakeitimai naujojoje jų redakcijoje yra skirti didinti partinę demokratiją LVLS.
     Kalbant apie artėjančius Europos parlamento rinkimus pirmiausia būtina apibrėžti svarbiausius dalyvavimo šiuose rinkimuose tikslus. Manau, tikslai yra du - peržengti mandatų skirstymui būtiną procentą ir išsaugoti savo partijos identitetą. Svarstant dėl koalicijos su kitomis politinėmis jėgomis, matau priimtiną partnerę – Lenkų rinkimų akciją. Dalyvavimas šiuose rinkimuose be koalicijos partnerių taip pat nėra beviltiškas žingsnis, nes atsinaujinusi partija tikrai gali gauti daug didesnį kaimo palaikymą, neatmesčiau ir didesnio miestų gyventojų palaikymo galimybės. Įvertinant tai, jog Europos parlamento rinkimai yra gera tribūna, turime siekti juos panaudoti pasirengimui savivaldybių rinkimams. Suvažiavime galėsime konkrečiau įvardinti koalicijos sudarymo galimybes ir pateikti savo pasiūlymus dėl LVLS rinkiminės strategijos, bei nuomonę dėl galimų LVLS rinkimų sąrašų lyderių. Suvažiavimas bus puiki proga aptarti tuos klausimus, nors manau  su daugeliu iš Jūsų aš spėsiu pasimatyti dar prieš suvažiavimą, atvažiuodamas į Jūsų skyrių susirinkimus, kur taip pat bus gera proga diskutuoti šiomis temomis.
     Pasiruošti savivaldybių rinkimams bei sustiprinti savo partines struktūras turime pakankamai laiko. Mano įsitikinimu, savivaldybių rinkimuose privalome siekti rinkimų favorito statuso - bent jau kaimiškose savivaldybėse. Dabar neanalizuosiu tų aplinkybių, kurios leidžia man tikėtis paties geriausio rezultato savivaldybių rinkimuose per visą partijos istoriją, nes tam dar yra laiko ir progų. Tuo atveju, jeigu būsiu išrinktas LVLS pirmininku, savo kadenciją kaip tik ir baigsiu savivaldybių rinkimais.
     Baigdamas noriu pareikšti pagarbą LVLS pirmininkei prof. K.Prunskienei bei padėkoti, jog ji palaikė iniciatyvą sušaukti neeilinį partijos suvažiavimą ir nuspręsti dėl tolimesnio partijos kelio. Tuo atveju, jeigu tapčiau LVLS pirmininku, pirmiausia siūlyčiau suvažiavimui suteikti prof. K.Prunskienei Partijos garbės pirmininkės vardą, taip išreiškiant padėką už darbą LVLS. Be to, partijos Garbės pirmininkės vardas suteiktų galimybę prof. K.Prunkienei tapti tarybos nare ir toliau aktyviai dalyvauti LVLS veikloje.
     Tikiuosi Jūsų palaikymo ir bendradarbiavimo. 

     Su pagarba ir geriausiais linkėjimais
     Ūkininkas, LVLS Šiaulių rajono skyriaus pirmininkas
     Ramūnas Karbauskis

 
 
Tarybos posėdis

article thumbnail2020 m. sausio 31 d. (penkt.) 15.00 val. vyks LVŽS Tarybos posėdis, VIA BALTICA konferencijų salėje, Kauno raj.
Plačiau

Tarybos posėdis

article thumbnail2019 m. rugsėjo 6 d. (penkt.) 15.00 val. šaukiamas LVŽS Tarybos posėdis, kuris vyks VIA BALTICA konferencijų salėje, Kauno raj.
Plačiau

LVŽS sąskrydis 2019

article thumbnailŠ. m. liepos 27 d. (šeštadinį) tradicinis Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos vasaros sąskrydis vyks Prienų rajone.
Plačiau

LVŽS Biržų skyriaus vasaros sąskrydis

article thumbnailŠ. m. liepos 19 d. (penktadinį) kviečiame dalyvauti Biržų skyriaus vasaros sąskrydyje.
Plačiau
 
 
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
Gedimino pr. 28/2-510, Vilnius, tel. 8 5 212 0821
El. paštas: info@lvzs.lt
Daugiau kontaktų